Kobling mellom nakke og kjeve

2Den spinale trigeminuskjernen

For mange nakkeskadde er det uten tvil en sammenheng mellom skader i nakken og symptomer/smerter i ansikt/kjeve/hode. På samme måte opplever mange kjeveskadde (TMD- skadde) at de også har symptomer/smerter i nakken og bakhodet.  Denne sammenhengen er blitt bekreftet gjennom forskning på begge pasientgruppene.

For nakkeforbundet er det derfor en selvfølge at diagnostikk av disse pasientene må omfatte både nakke og kjeve – før behandling iverksettes. Direktoratets strakstiltak for TMD- pasienter, som nå gjennomføres  ved Haukeland universitetsklinikk, ignorerer at mange av pasientene samtidig uttrykker frykt for alvorlig nakkeskade. Nakkeforbundet mener at dette både faglig og etisk er helt uforsvarlig.

I den grad man kan si at de faglig ansvarlige for kjeveskader er spesialister, så er deres faglige skepsis begrunnet med at nervene som går ut fra nakkedelen av ryggraden i hovedsak er knyttet til hud, muskler og skjelett i bakhode, nakke, skuldre og armer. Dette i motsetning til kjeve, ansikt, panne/hode og sanseorganer som tunge, øye, øre som blir  innervert av nerver direkte fra hjernen. Bortsett fra manuellterapeuter og kiropraktorer, som har gitt klart uttrykk for at kjeve og nakke må sees i sammenheng, mener resten av norsk helsevesen at en slik sammenheng mangler en nevroanatomisk forklaring.

Dette er feil. Det finnes en helt konkret forbindelse mellom de tre øverste nervene i nakken (C1- C3), og de hjernenervene som innerverer framsiden av hodet, det vil si kjeve, ansikt, panne og hode. Denne forbindelsen heter på engelsk «the trigemino cervical nucleus»  (35 000 treff på google) På norsk er navnet «den spinale trigeminuskjernen». Søk på norsk gir 5 treff- uten relevans for nakke og kjeveskadde

Det følgende er hentet fra arbeidene til Nikolai Bogduk fra 1992 til 2009.  Jeg velger å referere til ham, fordi han er en internasjonalt anerkjent spesialist. Bogduk skrev forordet til Quebec Task Force, utgitt som spesialnummer av Spine  i 1995. Han var medlem i ekspertpanelet til TFNP (Task Force on Neck Pain), presentert i  Spine 2008. I den norske rapporten: «Nakkeslengassosierte nakkeskader» (Aarsethrapporten) fra 2006, ble Bogduk viet stor plass i  vedlegg 3:» Fasettleddsblokade og radiofrekvent denervering». Av de 18 referansene til dette vedlegget var 9 til Bogduk, og 3 av de 4 figurerer var hentet fra Bogduks artikler . Den viktigste artikkelen «Cervicogenic headache: an assessment of the evidence on clinical diagnosis, invasive tests, and treatment » ble skrevet for tidsskriftet Lancet, og utgitt i oktober 2009. Artikkelen finnes også i Helsebiblioteket.Ingen kan derfor avfeie hans kompetanse.

Artikkelen handler om cervikogen hodepine. Det vil si hodepine/ smerter som skyldes skade i nakken, men som oppleves som smerter/symptomer i hodet, ansiktet og rundt øynene – altså på andre steder enn der hvor skaden er.  Slik smerteopplevelse er vanlig og  kalles referert smerte (referred pain)

fig1-288x300
Figur 1 viser at cervikogen hodepine innvolver langt mer enn hodet/issen. Den tohodete skrå halsmuskelen som er avmerket (sternokleidomastoideus) får innervasjon både fra hjernenerve XI-Accesorius og fra cervikalnerve C2

Artikkelen i Lancet dreier seg i stor grad om forbindelsen mellom de tre øverste nervene i nakken (C1, C2, C3)og  hjernenerve V – trigeminus som innerverer øyehule, ansikt og  over-  og underkjeve.

Fig 2 gir en skjematisk oversikt over koplingen mellom cervikale nerver og 5. hjernenerve Trigeminus i den spinale trigeminuskjernen (Trigeminocervical nucleus)
Fig 2 gir en skjematisk oversikt over koplingen mellom cervikale nerver og 5. hjernenerve Trigeminus i den spinale trigeminuskjernen (Trigeminocervical nucleus)
Figur 3 viser en mer billedlig framstilling av hvor den spinale trigeminuskjernen ligger
Figur 3 viser en mer billedlig framstilling av hvor den spinale trigeminuskjernen ligger

Om denne kjernen skriver Bogduk følgende :

«Smerteimpulser fra trigeminusnerven (5. hjernenerve) og de øverste nervene i nakken (C1, C2 og C3) fører alle til den  spinale trigeminuskjernen i hjernestammen. Den spinale trigeminuskjernen  er et område i øvre del av halsryggmargen hvor sensoriske nervefibre fra trigeminusnerven  kan påvirke sensoriske  fibre fra de øverste nerverøttene i nakken. Denne sammenfletningen av sensoriske baner fra  øvre del av nakken og sensoriske baner fra trigeminus muliggjør  at smerteimpulsene kan gå begge veier mellom nakken og  ansikt/ hode. Alle deler av hodet og øvre del av nakken kan medføre referert smerte til de andre områdene. Grundig undersøkelse av TMD- pasienter er svært viktig for å forsikre seg om at alle strukturer som kan bidra til tilstanden blir identifisert og behandlet»

Som navnet trigeminus indikerer, dreier det seg om en nerve med tre hovedgrener, nervus ophthalmicus (V1), nervus maxillaris(V2) og nervus mandibularis (V3). De to første er rent sensoriske nerver, mens nervus mandibularis har både sensoriske og motoriske fibre. Mandibularis innerverer kjeveleddet sensorisk

Figur 4 viser hvilke områder av kjeve, ansikt og hode som blir innervert av de tre hovedgrenene av 5. hjernenerver
Figur 4 viser hvilke områder av kjeve, ansikt og hode som blir innervert av de tre hovedgrenene av 5. hjernenerver

 

 

Figur 5 viser den øvre cervikale nerveflettingen (plexus) som utgår fra nervene C1-C5. Også nakken blir innervert av hjernenerver – Accesorius (XI) og Hypoglossus (XII). Accesorius innerverer hals – og kappemusklene og Hypoglossus styrer musklene i tungen. En viktig nerve er Phrenicus som utgår fra C3-C5 og styrer Diafragma – mellomgulvmuskelen som styrer pusten/innåndingen.
Figur 5 viser den øvre cervikale nerveflettingen (plexus) som utgår fra nervene C1-C5. Også nakken blir innervert av hjernenerver – Accesorius (XI) og Hypoglossus (XII). Accesorius innerverer hals – og kappemusklene og Hypoglossus styrer musklene i tungen. En viktig nerve er Phrenicus som utgår fra C3-C5 og styrer Diafragma – mellomgulvmuskelen som styrer pusten/innåndingen.

 

 

Firgur 6 viser Facialis nerven (VII) som styrer muskelbevegelsene i ansiktet, og som sammen med Trigeminus er de viktigste nervene i kjeve, ansikt og hode
Firgur 6 viser Facialis nerven (VII) som styrer muskelbevegelsene i ansiktet, og som sammen med Trigeminus er de viktigste nervene i kjeve, ansikt og hode

ossopharyngeusnerven ( IX) nerven  kalles også tunge – og svelgnerven

Vagusnerven (X) gir bevegelsesimpulser til  den glatte muskulaturen  i luftveiene, hjerte, svelg, spiserør, magesekk og tarm. Vagusnerven innerverer også skjoldbruskkjertelen hvor det kan oppstå blødninger som følge av alvorlig nakkeskade, med endret stoffskifte og symptomer som følge av slike endringer(f.eks ved hyperthyerose) Nakke – og kjeveskader kan derfor også medføre problemer med vitale indre organer.

Kort oppsummert har Bogduk gitt oss kunnskap som vi må bringe videre til fastleger og behandlere. De omfattende syndromene som følger med nakke- og kjeveskader, har nå fått en nevroanatomisk forklaring som krever grundig og kvalifisert diagnostikk. Dette gjelder særlig instabile nakkeskader i CCJ, som jo kontinuerlig sender smerteimpulser til den spinale trigeminuskjernen og derfra videre til hjernenervene Trigeminus,  Facialis, Glossopharyngus og Vagus.

Hvis ikke dette kommer på plass, kan vi med god grunn betegne alle forsøk på å stemple symptomene som uforklarlige psykosomatiske manifestasjoner som kvakksalveri

Les bogduks artikkel her Bogdul Lancet

Last ned: 2015  Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve
som er bearbeidet og laget av Thorleif Næss